Zákonné upozornenia

§ 1 Ručenie za obsah
Podľa všeobecných zásad sme zodpovední za vlastný obsah našich stránok. Informácie obsiahnuté v tejto internetovej ponuke sme starostlivo vypracovali a usilujeme sa o ich priebežnú kontrolu. Napriek tomu nemôžeme ručiť za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a priebežnú dostupnosť. Záväzné informácie, poradenstvo, odporúčania alebo vysvetlenia poskytujeme výlučne v rámci individuálnej komunikácie.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť našu internetovú ponuku, doplniť ju, skrátiť alebo aj celkom stiahnuť. Neručíme ani za to, že bude obsah našej internetovej ponuky vhodný pre užívateľa a jeho účely.

§ 2 Externé prepojenia
Naša ponuka obsahuje aj prepojenia na webové stránky, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. V žiadnom prípade si neprivlastňujeme tento obsah a neručíme zaň. Za obsah odkazovaných stránok je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ danej stránky. Na odkazovaných stránkach sme nezistili protizákonný obsah. Bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona nie je možné od nás kedykoľvek vyžadovať dodatočnú obsahovú kontrolu odkazovaných stránok. Prosím, ihneď nám oznámte, ak sa prostredníctvom našich prepojení dostanete k stránkam, ktorých obsahy by sa Vám zdali byť podozrivé. Keď sa dozvieme o porušeniach zákona prostredníctvom obsahu na odkazovaných stránkach, takéto prepojenia ihneď odstránime. Toto prehlásenie platí pre všetky prepojenia, ktoré sú spojené s našimi stránkami.

§ 3 Autorské právo
Obsah, stvárnenie a štruktúra našej internetovej ponuky sú chránené autorským právom a výslovne si vyhradzujeme všetky vlastnícke práva. Predovšetkým rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a každý spôsob použitia si vyžadujú náš písomný súhlas, pokiaľ nie je opatrenie zbavené povinnosti súhlasu na základe zákonných ustanovení. Preberanie a kopírovanie týchto stránok je povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Výnimku tvorí textový a obrazový materiál daný k dispozícii v rubrike „Tlač“ na žurnalistické účely. Vkladanie hypertextových odkazov na naše internetové stránky je povolené iba po našom predchádzajúcom písomnom schválení.

§ 4 Informácia k ochrane údajov
Nasledujúcimi upozorneniami by sme Vám chceli poskytnúť prehľad o tom, aký druh údajov sa zhromažďuje pri používaní našich internetových stránok a akým spôsobom sa využívajú. Samozrejme, pri všetkých operáciách spracovania údajov postupujeme v súlade s platnými nemeckými predpismi o ochrane osobných údajov.

a) Zhromažďovanie údajov, využívanie údajov a zdieľanie údajov
Pri používaní našich internetových stránok sa zaznamenávajú informácie všeobecnej povahy. K nim patria názvy vyvolaných stránok, použitý webový prehliadač, použitý operačný systém, názov domény poskytovateľa internetových služieb, IP adresa použitého počítača, názvy prevzatých súborov, ako aj dátum a čas prístupu. Tieto informácie nepripúšťajú žiadne vyvodzovanie záverov ohľadom Vašej osoby a používame ich výlučne na interné systémové a štatistické účely.
Ďalšie osobné údaje sa zaznamenávajú iba vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, napríklad pri požiadaní o osobné poradenstvo. Osobné údaje sú individuálne údaje týkajúce sa osobných a vecných pomerov určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako napríklad Vaše meno, Vaša adresa alebo Vaše telefónne číslo.
Vaše údaje sa nepredávajú, neprenajímajú ani sa iným spôsobom nesprostredkujú tretej osobe bez Vášho súhlasu. Sprostredkovanie osobných údajov štátnym zariadeniam alebo úradom sa realizuje iba vtedy, ak si to vyžadujú právne predpisy.

b) Cookies
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať Vaše používanie webových stránok. Informácie o Vašom používaní týchto stránok (vrátane Vašej IP adresy), ktoré sa vytvoria prostredníctvom Cookie, sa prenesú na server spoločnosti do USA, kde sa uložia.
Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, aby zostavila správu pre prevádzkovateľov webových stránok o aktivitách vykonávaných na webovej stránke a aby poskytla ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a používaním internetu. Rovnako spoločnosť Google odovzdá tieto informácie v prípade potreby tretím osobám, ak to predpisuje zákon alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia spoločnosťou Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade neuvedie Vašu IP adresu do súvislosti s inými údajmi od Google.
Inštalácii Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade zrejme nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov zhromaždených o Vašej osobe spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Zhromažďovanie a ukladanie údajov sa môže kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna [pomocou tools.google.com/dlpage/gaoptout]. tools.google.com/dlpage/gaoptout].
Vzhľadom na diskusiu o používaní nástrojov na analýzu s úplnými IP adresami chceme poukázať na to, že táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“, a preto spracováva IP adresy iba v skrátenej podobe, aby sa vylúčila možnosť priameho priradenia ku konkrétnym osobám.

c) Bezpečnosť
Vaše osobné údaje budú pred prenosom a spracovaním zakódované, aby boli chránené pred zásahom neoprávnených osôb. Výslovne však poukazujeme na to, že pri prenose údajov cez internet nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov. Toto platí predovšetkým aj pri komunikácii prostredníctvom e-mailu.

d) Práva dotknutej osoby
Kedykoľvek máte právo informovať sa o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sú uložené v spoločnostiach Christian Winkler GmbH & Co. KG, Winkler Fahrzeugteile GmbH a RiTec agrar GmbH. Ak by boli napriek našej snahe o správnosť údajov a ich aktuálnosť uložené nesprávne informácie, na Vaše požiadanie ich opravíme. Váš súhlas s uložením Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom krátkej správy. Vaše údaje, uložené v spoločnostiach Christian Winkler GmbH & Co. KG a Winkler Fahrzeugteile GmbH, sa v tomto prípade vymažú. Vaše odvolanie zašlite, prosím, na adresu:

Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Telefón: +49 (0) 711/85999-0
Telefax: +49 (0) 711/85999-60
E-mail: info@winkler.de

Dôležité upozornenie:
Použitie kontaktných údajov uvedených v tiráži na účel komerčnej reklamy je výslovne neželané. Prípustné je iba vtedy, ak spoločnosť winkler udelila predchádzajúci písomný súhlas alebo už existuje obchodný vzťah. Spoločnosť winkler a všetky osoby uvedené na tejto webovej stránke týmto vyjadrujú svoj nesúhlas s akýmkoľvek komerčným použitím a zdieľaním údajov.

Odporučiť túto stránku Odporučiť túto stránku

Prosím, vyplňte všetky povinné polia (*)

Ďakujeme! Vaša správa sa úspešne odoslala.

Ľutujeme, ale túto správu nebolo možné odoslať.